Címlap

Bejelentkezés


EMVA - PÁLYÁZAT


.../2009. (...) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az R. 2. § (1) bekezdése a következő új 7-8. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„6. Szerződés: az Európai Közösséget létrehozó szerződés;
7. árbevétel-arányos üzemi jövedelmezőség: az üzemi tevékenység eredménye és az árbevétel hányadosa;
8. pályázati felhívás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás.”

2. §

Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Támogatás a 2. célterületen kizárólag a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a 3. számú mellékletben meghatározott – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – tevékenységek valamelyikét főtevékenységként végző ügyfél számára nyújtható, ha a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek – a halászati termékek kivételével – és a pálinkatermékek értékesítéséből származó árbevételének aránya a vállalkozás összárbevételének 50%-át meghaladja.”

3. §

Az R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Pálinkatermékekkel kapcsolatos beruházásra csak az (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó ügyfelek nyújthatnak be támogatási kérelmet. A támogatás mértéke az állami támogatásokról szóló r. 9. § (2) és (3) bekezdésében foglalt mérték azzal, hogy a támogatás intenzitása nem lehet magasabb az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 28. cikkhez rendelt maximális támogatás intenzitásnál.”

4. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. §-ban foglalt célterületeken támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:]

„d) az összes célterületen a gazdálkodás bármely területét kiszolgáló szoftver fejlesztésére – a számítógépek működését lehetővé tévő alapszoftverek kivételével – és az azt kiszolgáló hardver beszerzésére a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti eljárással;”

(2) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem nyújtható be kérelem olyan műveletre, amely a pályázati felhívásban rögzített helyi terméknek minősül, LEADER településen valósul meg, és nem haladja meg a 200 000 euró támogatási összeget. A három feltétel egyidejű teljesülése esetén a benyújtott kérelem elutasításra kerül.”

5. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2009. október 20. és november 30. között, ezt követően évente május 5. és június 16. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (továbbiakban: MVH) a támogatási kérelemben szereplő tevékenység megvalósítási helye szerint illetékes kirendeltségéhez, több megvalósítási hely esetén az MVH-nak az ügyfél székhelye szerint illetékes kirendeltségéhez.”

(2) Az R. 7. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]

„b) az MVH által az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagságról;”

(3) Az R. 7. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]

„f) a Vhr. 27. § (1) bekezdés f) pontjától eltérően az üzleti tervet, amelynek benyújtása minden esetben, értékhatártól függetlenül kötelező;”

(4) Az R. 7. § (3) bekezdése a következő új g) és h) pontokkal egészül ki:

[A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]

„g) a pénzügyi tervet;
h) az árbevételi betétlapot.”

(5) Az R. 7. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti formanyomtatvány a következőket tartalmazza:
a) az ügyfél neve, regisztrációs száma,
b) a jogcímkód,
c) a szakmai szervezet neve, a nyilvántartásba vételi okirat száma,
d) a szakmai szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ügyfél tagja a szakmai szervezetnek,
e) a keltezés, a szakmai szervezet cégszerű aláírása.”

6. §

(1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kifizetési kérelmet évente
c) január 1. és január 31.,
d) április 1. és április 30
e) július 1. és július 31.,
f) október 1. és október 31.
között lehet benyújtani az MVH-nak a kifizetési kérelemben szereplő tevékenység megvalósítási helye szerint illetékes kirendeltségéhez, több megvalósítási hely esetén az MVH-nak az ügyfél székhelye szerint illetékes kirendeltségéhez.”

(2) Az R. 9. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló kormányrendelet alapján támogatási előleget igénybe vett ügyfél 2009. november 16. és december 15. között is nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(...)

Csatolt dokumentumok:A jogszabály teljes szövegeFVM